Vzdelávanie

Priestory

ASOBI znamená po japonsky „hra“. Hra poskytuje dieťaťu sociálny základ pre vývin jazykových a rozumových schopností. Je považovaná za dominantnú vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností a jej výhodou je, že dieťa prirodzene motivuje.

 

Vychádzame z tvrdenia, že to čo sa dieťa naučí do siedmeho roku, to s ním ide celý život. Prvých sedem rokov života je kľúčových pre ďalší život dieťaťa a preto je potrebné veľmi citlivo vnímať vývin dieťaťa v tomto období.

 

Z tohto dôvodu v škôlke ASOBI pracujú len špecialisti pre raný a predškolský vývin, ktorí monitorujú vývin jednotlivých detí a vstupujú do  výchovno- vzdelávacieho procesu. ASOBI vychádza z myšlienky kombinácie a stimulácie neuromotorického a psychomotorického vývinu dieťaťa, t.j. stimulácia hrubej motoriky, jemnej motoriky, oromotoriky a stimulácie vestibulárneho systému. Dieťa sa po pôrode učí ovládať vlastné telo v gravitačnom poli. Musí sa u neho rozvinúť svalový tonus, ovládanie polohy tela a súčinnosť s ostatnými zmyslami. Zrak a rovnováha sa musia naučiť ako spolupracovať. Sluch musí napomáhať dieťaťu udržiavať rovnováhu tým, že lokalizuje zvuk vo svojom okolí – orientácia na vonkajšie stimuly. Hmat a vedomie vlastného tela –propriorecepcia napomôžu dieťaťu uvedomiť si polohu svojho tela v priestore. Všetko však pracuje v súčinnosti s vestibulárnym systémom.

 

Dieťa sa vie ľahko naučiť celé celky informácií, ak sa ich učí v spojení s pohybom alebo rytmom. Časová etapa medzi druhým a piatym rokom dieťaťa je určená pre rozvoj reči. To umožní osvojiť si jazyk a reč. Vo svojich prvých dvoch rokoch života dieťa dosahuje veľké výsledky v osvojovaní si nových poznatkov. Je to obdobie, kedy dieťa potrebuje pohyb v takej miere, že si to dospelý človek nedokáže predstaviť. Mozog umožňuje dieťaťu rozpoznávať a reprodukovať zvuky, ktoré počuje a zabudovať si ich do vlastného, postupne sa formujúceho jazyka. Deti, ktoré majú oneskorený telesný vývin potrebujú viac bežných fyzických aktivít, ak sú pripravené integrovať jemnú motoriku a zrakové integračné úlohy.