Prostredie

Škôlka ASOBI je novopostavená budova, priamo pre nás naprojektovaná škôlka, skolaudovaná v roku 2015. Spĺňa všetky požiadavky hygienické aj bezpečnostné, na zariadenie tohto typu. Má dve priestranné triedy, jedáleň, dve šatne, dve kúpeľne, kuchyňu, priestory pre personál a ambulanciu klinickej logopédie. Keďže súčasťou denného programu ASOBI je aj pobyt vonku, hry detí v exteriéry prebiehajú na novozrekonštruovanom detskom ihrisku, ktoré spĺňa hygienické a bezpečnostné kritéria hneď pri budove nášho zariadenia.

ZDRAVÁ ŠKOLKA ASOBI

Cieľom projektu Zdravá škôlka ASOBI je podporiť imunitu a znížiť chorobnosť detí, ktoré navštevujú naše zariadenie, prispieť tak k ich zdravému vývinu a spokojnému detstvu.

 

Aby dieťa bolo šťastné, musí byť zdravé. Vtedy sa mu darí, cíti sa dobre, je veselé, spokojné, vnímavé. Základom primeraného vývoja dieťaťa je aj vyvážená kombinácia zdravej stravy a pohybu. Pre harmonický vývin detskej osobnosti je zase potrebný pocit pohody a aktivity podnecujúce detskú tvorivosť. Zdravá strava, pohyb a tvorivé aktivity sú tri atribúty, z ktorých vychádza filozofia projektu Zdravá škôlka ASOBI. V  priestoroch nášho zariadenia používame germicídny žiarič, prístroj určený na účinnú dezinfekciu ovzdušia, predmetov, použitím ultrafialového žiarenia. Je to zdravotnícka pomôcka, ktorá likviduje až 90% baktérií a vírusov v prostredí. Germicídne žiariče sú overené klinickými skúškami, zaregistrované a schválené na ŠÚKL, poznáte ich z mnohých lekárskych ordinácií.

 

Pri prevádzkovaní nášho zariadenia sme povinní rešpektovať zákonné nariadenia a riadime sa § 24 ods. 9 písm. a/ zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia: Prevádzkovateľ zariadenia pre deti predškolského veku je povinný zabezpečiť, aby zdravotný stav dieťaťa umožňoval jeho prijatie do zariadenia. Špeciálny pedagóg, klinický logopéd, ktorý s dieťaťom bude pracovať, je oprávnený zisťovať, či aktuálny zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho pobyt a terapiu v zariadení . Podľa písm. b/ v záujme udržania optimálneho zdravia celého kolektívu detí aj zamestnancov, je povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia, dieťa podozrivé z ochorenia, vylúčila z dennej terapie. Ak sa u dieťaťa objektívne prejavujú príznaky ochorenia, môže osoba zodpovedná za prevádzku zariadenia vyžadovať  od rodiča dieťaťa potvrdenie o jeho zdravotnom stave.