Podmienky prijatia

Pred prijatím dieťaťa do škôlky ASOBI, si rodičia a riaditeľ – odborný garant zariadenia, dohodnú konzultácie /bezplatne/, kde prebehne osobný pohovor individuálne s rodičmi a dieťaťom. Vrámci tohto pohovoru riaditeľ – odborný garant zariadenia poskytne náležité informácie o pobyte detí v škôlke a prebehne orientačné klinicko – logopedické vyšetrenie, na základe ktorého riaditeľ – odborný garant posúdi vhodnosť zaradenia dieťaťa do škôlky ASOBI. Rodičia dieťaťa sa oboznámia so špeciálnymi pedagógmi, priestormi a poskytnú informácie týkajúce sa špeciálnych požiadaviek dieťaťa.

Podmienky prijatia dieťaťa:

– dovŕšený minimálny vek 3,5 roka

– osobný pohovor s riaditeľom – odborným zástupcom zariadenia

– vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– odovzdanie dokladov: potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa a vhodnosti návštevy kolektívu, fotokópia preukazu, Dotazník o dieťati, …

– zaplatenie Registračného poplatku za záväzné prihlásenie, ktoré bude odpočítané v následnej prvej faktúre pri nástupe dieťaťa do škôlky. Registračný poplatok nebude vrátený a prepadá v prospech škôlky ASOBI v prípade stornovania Záväznej prihlášky dieťaťa, resp. nenastúpenia dieťaťa do zariadenia.

Deti sú prijímané počas celého školského roka a počas letných prázdnin, v závislosti od voľného miesta