Neuromotorická stimulácia

Neuromotorické vyzrievanie nervovej sústavy

Po celé obdobie od narodenia po dospelý vek dochádza k postupnému vývojovému dozrievaniu mozgu. Rozličné časové obdobia na seba nadväzujú podľa toho, ku ktorým úkonom má mozog dozrieť. Časová etapa medzi druhým a piatym rokom dieťaťa je určená pre rozvoj reči.

Každá hláska, samohláska, slabika a slovo sú tvorené novými mozgovými neurónmi. Na úrovni bunkovej dochádza medzi neurónmi k predlžovaniu axonov, rozvetvovaniu dendritov a ku vzniku nových synapsií. Umožňuje to veľmi dobre opravovať poškodenú štruktúru (výslovnosť, fyzické potiaže) a stimulácia narušenej komunikačnej schopnosti.

Približne do 7. roku života dieťaťa, sa jeho pravá hemisféra vyvíja o niečo rýchlejšie ako ľavá. Pravá hemisféra má aj viac prepojení s nižšími mozgovými centrami súvisiacimi s pocitmi, emóciami, hormónmi, zmyslovým vnímaním a funkciami prežitia. Má viac prepojení s oblasťami, ktoré riadia základné funkcie ako sú kontrola pohybu, zmyslové funkcie, emócie, pamäť a hormonálna regulácia, limbický systém. Pravý mozog vie „ vycítiť“ veci, má šiesty zmysel, ale ťažko veci verbalizuje.  Optimálny vývin pravej hemisféry prebieha v rokoch, keď je učenie ešte úzko späté so senzomotorickou činnosťou.

 

Neuróny nie sú spočiatku špecializované, nie sú výlučne určené na nejakú osobitnú funkciu. Ostatníková (2003) to sa označuje pojmom rovnocenný potenciál, flexibilita funkcie. Interakcie s okolím a zážitky počas vývinu stimulujú vytváranie prepojení v mozgu hlavne prepojením k vyšším alebo výkonným centrám, ktoré následne preberú celkové riadenie. V prvých rokoch života dieťaťa prebieha štruktúrovanie a organizáciu týchto prepojení.

Prostredníctvom zážitku sa formuje architektúra mozgu, neexistujú dvaja ľudia, ktorí by mali rovnaké zážitky, dokonca ani v prípade, keď je genetická informácia identická, napríklad pri jednovaječných dvojčatách. Zážitky môžu byť podobné, ale situácia, načasovanie a perspektíva sa vždy odlišujú, čím sa vytvára neuronálna mozaika, ktorá sa nedá presne zreplikovať.

 

Dieťa sa vie ľahko naučiť celé celky informácií, ak sa ich učí v spojení s pohybom alebo rytmom.  Obe hemisféry sa počas vývinu striedajú – niekedy je vo vedúcej pozícií jedna, inokedy druhá hemisféra. Striedanie vedúcej a podriadenej pozície oboch hemisfér môže trvať až do 8 – 12. roku života dieťaťa. Ak chceme, aby dieťa nemalo narušenú komunikačnú schopnosť,  musíme primeraným spôsobom trénovať každú z hemisfér. Obe hemisféry by sa mali postupne naučiť spolupracovať ako tím a vymieňať si rovnocenné informácie v oboch smeroch cez corpus callosum – zabezpečuje okamžitú komunikáciu medzi oboma stranami mozgu

 

Neuromotorická nezrelosť nervovej sústavy

 

Tento termín popisuje vynechanie určitého štádia raného vývinu, alebo jeho pozastavenie v rôznej miere, tzn. vývin dieťaťa neprebiehal tak, ako by mal za úplne normálnych okolností u zdravého dieťaťa.

Každé normálne, donosené dieťa sa rodí so sadou primitívnych reflexov, ktoré sú po istom čase potlačené vyššími mozgovými centrami. Tie by mali nad nimi prebrať plnú kontrolu v priebehu prvého roka života.

Ak sa tak nestane a primitívne reflexy nie sú potlačené v správnom čase, ostávajú aktívne a môžu narúšať rovnováhu, kontrolu jednotlivých pohybov, funkcie očí, koordináciu oka a ruky a perceptuálne zručnosti. Môžu viesť k prejavom správania ako napr. frustrácia, hyperaktivita a precitlivelosť. V dôsledku nich môže nastávať aj nesúlad medzi skutočným výkonom a schopnosťami dieťaťa.

Celosvetové výskumy poukazujú, že u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou sa objavuje vo väčšej alebo menšej miere neuromotorická nezrelosť nervovej sústavy.

 

Prostredníctvom štandardných neurologických testov sme schopní odhaliť a preukázať pretrvávajúcu prítomnosť aberantných primitívnych a posturálnych reflexov.

Niektoré reflexy ovplyvňujú určité špecifické funkcie, iné zase môžu narúšať motorickú kontrolu, rovnováhu, koordináciu alebo kontrolu pohybov očí, nevyhnutných pre písanie alebo čítanie.

 

Na základe komplexnej diagnostiky je možné potvrdiť alebo vylúčiť prítomnosť primitívnych reflexov a problémov s rovnováhou, taktiež posúdiť zrelosť centrálnej nervovej sústavy, ktorá je nevyhnutná pre dobré, bezproblémové napredovanie dieťaťa, jeho školskú zrelosť a pod.

Z medicínskeho hľadiska platí, že pretrvávanie primitívnych reflexov vo veku vyššom ako 6-12 mesiacov života dieťaťa, naznačuje nezrelosť a nedostatočné fungovanie centrálnej nervovej sústavy a je považované za patológiu

 

Neuromotorická stimulácia v ASOBI

 

Pomáha deťom prostredníctvom jednoduchých špecifických telesných cvičení (cvičí sa 10 minút denne, každý deň počas školského roka) rozvíjať motorické zručnosti, ktoré sú nevyhnutným prepdokladom pre zvládanie nárokov školy. Všetky aktivity spojené s učením sú taktiež spojené s motorikou a zmyslovým vnímaním. Písanie si vyžaduje dobrú koordináciu oka a ruky. Čítanie vyžaduje plynulé pohyby očí. Matematika spolu s ďalšími predmetmi vyžaduje dobrú orientáciu v priestore a senzorickú integráciu na veľmi dobrej úrovni.

 

Neuromotorická stimulácia napomáha prostredníctvom práce s pretrvávajúcimi primitívnymi alebo nedovyvíjanými posturálnymi reflexmi, a taktiež pomocou stimulácie vestibulárneho systému rozvíjať motoriku, koordináciu a rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa zvyšuje koncentrácia, zmierňuje sa ich vnútorný nepokoj.

 

Zlepšuje sa taktiež priestorová orientácia i organizačné schopnosti. Z celkového hľadiska deti začnú viac prejavovať svoj potenciál a ich výkon a výsledky v škole sa významne zlepšia!

Program je zostavený tak, aby ho bolo možné aplikovať na väčšie skupiny detí.

zroj: www.avare.sk