Vzdelávanie


Deprecated: Funkcia wp_make_content_images_responsive sa od verzie 5.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_filter_content_tags(). in /data/web/virtuals/132041/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 5381

ASOBI znamená po japonsky „hra“. Hra poskytuje dieťaťu sociálny základ pre vývin jazykových a rozumových schopností. Je považovaná za dominantnú vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností a jej výhodou je, že dieťa prirodzene motivuje.

 

Vychádzame z tvrdenia, že to čo sa dieťa naučí do siedmeho roku, to s ním ide celý život. Prvých sedem rokov života je kľúčových pre ďalší život dieťaťa a preto je potrebné veľmi citlivo vnímať vývin dieťaťa v tomto období.

 

Z tohto dôvodu v škôlke ASOBI pracujú len špecialisti pre raný a predškolský vývin, ktorí monitorujú vývin jednotlivých detí a vstupujú do  výchovno- vzdelávacieho procesu. ASOBI vychádza z myšlienky kombinácie a stimulácie neuromotorického a psychomotorického vývinu dieťaťa, t.j. stimulácia hrubej motoriky, jemnej motoriky, oromotoriky a stimulácie vestibulárneho systému. Dieťa sa po pôrode učí ovládať vlastné telo v gravitačnom poli. Musí sa u neho rozvinúť svalový tonus, ovládanie polohy tela a súčinnosť s ostatnými zmyslami. Zrak a rovnováha sa musia naučiť ako spolupracovať. Sluch musí napomáhať dieťaťu udržiavať rovnováhu tým, že lokalizuje zvuk vo svojom okolí – orientácia na vonkajšie stimuly. Hmat a vedomie vlastného tela –propriorecepcia napomôžu dieťaťu uvedomiť si polohu svojho tela v priestore. Všetko však pracuje v súčinnosti s vestibulárnym systémom.

 

Dieťa sa vie ľahko naučiť celé celky informácií, ak sa ich učí v spojení s pohybom alebo rytmom. Časová etapa medzi druhým a piatym rokom dieťaťa je určená pre rozvoj reči. To umožní osvojiť si jazyk a reč. Vo svojich prvých dvoch rokoch života dieťa dosahuje veľké výsledky v osvojovaní si nových poznatkov. Je to obdobie, kedy dieťa potrebuje pohyb v takej miere, že si to dospelý človek nedokáže predstaviť. Mozog umožňuje dieťaťu rozpoznávať a reprodukovať zvuky, ktoré počuje a zabudovať si ich do vlastného, postupne sa formujúceho jazyka. Deti, ktoré majú oneskorený telesný vývin potrebujú viac bežných fyzických aktivít, ak sú pripravené integrovať jemnú motoriku a zrakové integračné úlohy.


Deprecated: Funkcia wp_make_content_images_responsive sa od verzie 5.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_filter_content_tags(). in /data/web/virtuals/132041/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 5381

Využívame na to kombináciu:

1. INPP metódu – školský program aplikovaný certifikovanými pedagógmi: Cvičenia hrubej motoriky na prepojenie pravej a ľavej hemisféry, na stimuláciu vestibulárneho systému. Učenie a správanie sú výsledkom toho, ako mozog a telo navzájom spolupracujú. Na to, aby sa dieťa mohlo čítať, musí mať vyvinuté plynulé pohyby očí. Na to, aby mohlo písať, potrebuje mať vyvinutú zručnosť - koordinácia oka a ruky. Všetky tieto pohybové zručnosti sú prepojené na rovnovážny systém a rovnováhu. Ktorýkoľvek z týchto problémov výrazne oslabuje schopnosť dieťaťa dosahovať výkon primeraný jeho potenciálnym možnostiam.

 

2. Storybook Journey: Hra a umelecký jazyk sú pred deti prirodzeným  jazykom, pretože detskému svetu je blízka kresba, tanec, pohyb a divadlo. Neexituje medzi nimi a dieťaťom hranica. Dieťa ich úplne intuitívne a nenásilne  prijíma, ak maľuje, kreslí, tancuje, hrá sa, spieva. Vtedy je koncentrácia  optimálna a umožňuje intenzívne učenie a prijímanie nových informácií. Na každý mesiac máme pripravený jeden rozprávkový príbeh, na základe ktorého rozvíjame slovnú zásobu, tvorbu viet, prerozprávanie príbehu, kladenie otázok, predstavivosť, jemnú a hrubú motoriku, dramatické, ale predovšetkým komunikačné a interakčné schopnosti dieťaťa. Storybook Journey je proces, ktorý vedie dieťa k osvojeniu si jazyka a schopností čítať a písať prostredníctvom príbehu a hry. Využíva známu detskú literatúru ako základ pre hru a s hrou súvisiacimi aktivitami. Dieťa sa stáva jej aktívnym účastníkom, pričom sa rozvíjajú nielen jeho jazykové schopnosti, ale podieľa sa aj na čítaní, písaní, tvorení, kreslení, počúvaní, myslení a na radosti.

 

3. Eľkoninovu metódu – Tréning fonematického uvedomovania aplikovaný certifikovanými pedagógmi: Metodika zlepšuje fonematický sluch a diferenciáciu, schopnosť sluchovej analýzy a syntézy. Je to metóda zlepšujúca schopnosti a predpoklady dieťaťa pre čítanie, pomáha predchádzať problémom  po nástupe do školy a zlepšuje  komunikačné schopnosti dieťaťa. Je to ucelený program, ktorý certifikovaní pedagógovia využívajú pri výučbe spolu s didaktickým materiálom (knihy, zošity).


Deprecated: Funkcia wp_make_content_images_responsive sa od verzie 5.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_filter_content_tags(). in /data/web/virtuals/132041/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 5381

Výchovno-vzdelávací proces je rozplánovaný na každý deň prostredníctvom tematických plánov s prihliadnutím na vekovú kategóriu a aktuálne vývinové potreby detí. Rešpektujeme Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Deti si dopĺňajú pragmatické skúsenosti aj vrámci poznávacích exkurzií (galérie, múzeá, výstavy, divadlá). Prosociálne správanie detí sa upevňuje prostredníctvom narodeninových osláv detí a tzv. „špeciálnych dní“ (Veľká noc, Bábkové divadielko v škôlke a pod.). Deti majú k dispozícii kvalitné didaktické a edukačné hračky a pomôcky, pracovné listy a zošity. Prostredníctvom výletov a každodenného pobytu vonku na novozrekonštruovanom plne vybavenom ihrisku pri našom zariadení, podporujeme a upevňujeme zdravie, pohybové zručnosti a imunitný systém detí.