Vzdelávanie

ASOBI znamená po japonsky „hra“.

Hra poskytuje dieťaťu sociálny základ pre vývin jazykových a rozumových schopností. Je považovaná za dominantnú vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností a jej výhodou je, že dieťa prirodzene motivuje.

Vychádzame z tvrdenia, že to čo sa dieťa naučí do siedmeho roku, to s ním ide celý život. Prvých sedem rokov života je kľúčových pre ďalší život dieťaťa a preto je potrebné veľmi citlivo vnímať vývin dieťaťa v tomto období.

Z tohto dôvodu v škôlke ASOBI pracujú len špecialisti pre raný a predškolský vývin, ktorí monitorujú vývin jednotlivých detí a vstupujú do  výchovno-vzdelávacieho procesu.

ASOBI vychádza z myšlienky kombinácie a stimulácie neuromotorického a psychomotorického vývinu dieťaťa, t.j. stimulácia hrubej motoriky, jemnej motoriky, oromotoriky a stimulácie vestibulárneho systému.

Dieťa sa  po pôrode učí ovládať vlastné telo v gravitačnom poli. Musí sa u neho rozvinúť svalový tonus, ovládanie polohy tela a súčinnosť s ostatnými zmyslami. Zrak a rovnováha sa musia naučiť ako spolupracovať. Sluch musí napomáhať dieťaťu udržiavať rovnováhu tým, že lokalizuje zvuk vo svojom okolí – orientácia na vonkajšie stimuly. Hmat a vedomie vlastného tela – propriorecepcia napomôžu dieťaťu uvedomiť si polohu svojho tela v priestore. Všetko však pracuje v súčinnosti s vestibulárnym systémom.

Dieťa sa vie ľahko naučiť celé celky informácií, ak sa ich učí v spojení s pohybom alebo rytmom. Časová etapa medzi druhým a piatym rokom dieťaťa je určená pre rozvoj reči. To umožní osvojiť si jazyk a reč. Vo svojich prvých dvoch rokoch života dieťa dosahuje veľké výsledky v osvojovaní si nových poznatkov. Je to obdobie, kedy dieťa potrebuje pohyb v takej miere, že si to dospelý človek nedokáže predstaviť. Mozog umožňuje dieťaťu  rozpoznávať a reprodukovať zvuky, ktoré počuje a zabudovať si ich do vlastného, postupne sa formujúceho jazyka. Deti, ktoré majú oneskorený telesný vývin potrebujú viac bežných fyzických aktivít, ak sú pripravené integrovať jemnú motoriku a zrakové integračné úlohy.

 

http://asobi.sk/wp-content/uploads/2016/12/colored-pencils-1506589_1920-400x600.jpg
http://asobi.sk/wp-content/uploads/2017/01/alphabet-1223623_1920-400x700.jpg

V nami vytvorenom stimulačnom programe využívame kombináciu:

Neuromotorická stimulácia: Cvičenia hrubej motoriky na prepojenie pravej a ľavej hemisféry, na stimuláciu vestibulárneho systému. Učenie a správanie sú výsledkom toho, ako mozog a telo navzájom spolupracujú. Na to, aby sa dieťa mohlo čítať, musí mať vyvinuté plynulé pohyby očí. Na to, aby mohlo písať, potrebuje mať vyvinutú zručnosť - koordinácia oka a ruky. Všetky tieto pohybové zručnosti sú prepojené na rovnovážny systém a rovnováhu. Ktorýkoľvek z týchto problémov výrazne oslabuje schopnosť dieťaťa dosahovať výkon primeraný jeho potenciálnym možnostiam.

Stimulácia hudbou: Metóda je neinvazívna metóda zameraná na stimuláciu sluchového spracovávania v rovine nervových dráh, teda centrálneho spracovania sluchu.

Je zameraná predovšetkým na dráhy a spojenia vedúce medzi pravým uchom, ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania (primárne sa jedná o dominantné rečové centrum, ktoré má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie.

Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa tak nemá viac pocit, že je „zahltené“ množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

Eľkoninovu metódu – Tréning fonematického uvedomovania aplikovaný certifikovanými pedagógmi: Metodika zlepšuje fonematický sluch a diferenciáciu, schopnosť sluchovej analýzy a syntézy. Je to metóda zlepšujúca schopnosti a predpoklady dieťaťa pre čítanie,  pomáha predchádzať problémom  po nástupe do školy a zlepšuje  komunikačné schopnosti dieťaťa.  Je to ucelený program, ktorý certifikovaní pedagógovia využívajú pri výučbe spolu s didaktickým materiálom (knihy, zošity).

 

Storybook Journey:  Hra je pre dieťa prirodzený prostriedok, ktorým prejavuje svoje emócie a potreby a prostredníctvom  hry rozvíja svoj záujem o okolie. Hra stimuluje správny rečový vývin, rozvíja komunikáciu a sociálnu interakciu. Na každý mesiac máme pripravený jeden rozprávkový príbeh, na základe ktorého rozvíjame slovnú zásobu, tvorbu viet, prerozprávanie príbehu, kladenie otázok, predstavivosť, jemnú a hrubú motoriku, dramatické, ale predovšetkým komunikačné a interakčné schopnosti dieťaťa.

Storybook Journey je proces, ktorý vedie dieťa k osvojeniu si jazyka a schopností čítať a písať prostredníctvom príbehu a hry. Využíva známu detskú literatúru ako základ pre hru a s hrou súvisiacimi aktivitami.  Dieťa sa stáva jej aktívnym účastníkom, pričom sa rozvíjajú nielen jeho jazykové schopnosti, ale podieľa sa aj na čítaní, písaní, tvorení, kreslení, počúvaní, myslení a na radosti.

Výchovno-vzdelávací proces je rozplánovaný na každý deň prostredníctvom tematických plánov s prihliadnutím na vekovú kategóriu a aktuálne vývinové potreby detí. Rešpektujeme Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.