Program ASOBI

ASOBI a divadlo

S láskou k deťom

Z pohľadu tvorivej dramatiky a divadelného umenia nachádzame spojitosť v tom, že ich primárnou metódou je hra v role, ako komunikačný kód a ten je zverejňovaný rečou a pohybom v hre.

Škôlka ASOBI je predškolské zariadenie pre deti, ktoré sú šikovné a majú radi rozprávky. Upravené rozprávkové príbehy nám pomáhajú stimulovať všetky psychomotorické oblasti vývinu dieťaťa, jeho reč a kreativitu.

Program ASOBI – HRA, ktorý používame, sme pripravili ako zhrnutie našich dlhoročných skúseností. Filozofia programu je založená na pochopení vývinu dieťaťa. Program pripravili naši odborníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v odbore klinická logopédia, fyzioterapia a psychológia.

Program ASOBI je zostavený tak, aby čo najprirodzenejším spôsobom rozvíjal reč dieťaťa, jeho celkové komunikačné zručnosti, vyjadrovacie a artikulačné schopnosti.

Vieme ako úspešne rozvíjať reč dieťaťa, jeho jemnú a hrubú motoriku, vieme Vaše dieťa úspešne pripraviť na školu. Schopnosť hovoriť k danej téme, presne vyjadriť svoje myšlienky a pocity, mnohým predškolákom chýba. Ovplyvňuje to ich možnosti presadiť sa v skupine svojich rovesníkov, ale aj ich školskú úspešnosť. Cieľom nášho programu ASOBI je rozvíjať tie vlastnosti dieťaťa, ktoré mu pomáhajú stať sa sebavedomou a výrečnou osobnosťou.

Program ASOBI je určený všetkým deťom od troch do siedmich rokov. Rozvíja predovšetkým jazykové schopnosti dieťaťa, najmä oblasť narácie, t.j. rečnícke schopnosti dieťaťa. Program ASOBI využíva prvky Elkonina (úspešná metóda tréningu predčitateľských schopností dieťaťa, metóda zlepšujúca schopnosť dieťaťa rýchlejšie sa učiť cudzie jazyky a metóda, ktorá sa využíva aj ako prevencia porúch učenia.

Z hľadiska rozvoja slovnej zásoby- lexikálno-sémantickej oblasti sa pedagogickí zamestnanci škôlky ASOBI u detí okrem iného zameriavajú na zabezpečovanie rôznorodých literárnych podnetov, či už v podobe tvorivej dramatiky, každodenného čítania s porozumením, návštev knižnice, kde sa deti zúčastňujú verejných čítaní našich popredných umelcov, alebo návštevami predstavení Bratislavského bábkového divadla každý mesiac.

Súčasťou programu ASOBI sú aj cvičenia na hrubú motoriku - INPP školský program v kombinácií s relaxačnými cvičenia, dychovými a jógovými cvičeniami.

S deťmi, ktoré potrebujú logopedické cvičenia pracuje náš klinický logopéd individuálne podľa potrieb dieťaťa, vedie záznamy o logopedickej terapii dieťaťa a pravidelne, minimálne raz do mesiaca je potrebné, aby s rodič dieťaťa na recepcii škôlky zarezervoval čas na konzultácie s našimi odborníkmi, ktorí pracujú s dieťatkom. Na konzultácií informujú rodiča o priebehu jednotlivých terapií a priebehu vyučovacieho procesu v škôlke.

Rodičia v škôlke ASOBI dostávajú od pedagógov a logopédov metodický materiál na prácu domov. Rodičia tak môžu nadviazať na preberané témy aj v domácom prostredí aj z logopedického aj zo špeciálno – pedagogického hľadiska. Neoddeliteľnou súčasťou programu ASOBI je aj individuálna klinicko-logopedická terapia, metodické listy (návrh, odporúčanie, popis terapie) a  pravidelné poradenstvo a konzultácie logopéda s rodičmi dieťaťa .