Podmienky prijatia

Pred prijatím dieťaťa do škôlky ASOBI, si rodičia a riaditeľ – odborný garant zariadenia, dohodnú konzultácie /bezplatne/, kde prebehne osobný pohovor individuálne s rodičmi a dieťaťom. Vrámci tohto pohovoru riaditeľ – odborný garant zariadenia poskytne náležité informácie o pobyte detí v škôlke a prebehne orientačné klinicko – logopedické vyšetrenie, na základe ktorého riaditeľ – odborný garant posúdi vhodnosť zaradenia dieťaťa do škôlky ASOBI.

Rodičia dieťaťa sa oboznámia so špeciálnymi pedagógmi, priestormi a poskytnú informácie týkajúce sa špeciálnych požiadaviek dieťaťa.

Podmienky prijatia dieťaťa:

- dovŕšený minimálny vek 3,5 roka

- osobný pohovor s riaditeľom – odborným zástupcom zariadenia

- vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

- zaplatenie Registračného poplatku za záväzné prihlásenie.

- odovzdanie dokladov: potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa a vhodnosti návštevy kolektívu, fotokópia preukazu, Dotazník o dieťati, ...

Deti sú prijímané počas celého školského roka a počas letných prázdnin, v závislosti od voľného miesta.

http://asobi.sk/wp-content/uploads/2016/03/sun-451441_1920-400x500.jpg