JIAS – Predškolský program

Sluchová stimulácia podľa dr. Johansena

 

V škôlke ASOBI poskytujeme deťom aj metódu sluchovej sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena – Predškolský program.

Metóda je neinvazívna metóda zameraná na stimuláciu sluchového spracovávania v rovine nervových dráh, teda centrálneho spracovania sluchu. Bola vyvinutá v Dánsku, Dr. Kjeldom Johansenom, ktorý ako pedagóg a psychológ dlhodobo pracoval s deťmi s dyslexiou. V súčasnosti je JIAS poskytovaná vo viac ako 25 krajinách sveta.

 

JIAS bola vytvorená za účelom stimulácie nervových dráh smerom do / a v rámci mozgu. Je zameraná predovšetkým na dráhy a spojenia vedúce medzi pravým uchom, ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania (primárne sa jedná o dominantné rečové centrum, ktoré má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie.

Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa tak nemá viac pocit, že je „zahltené“ množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

Johansenova sluchová terapia môže byť prínosom pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i porozumenia reči.  

Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou majú problém s foneticko – fonologickou rovinou, dokážu po absolvovaní tejto terapie ľahšie analyzovať zvukovú štruktúru slov, čo môže spoločne s kvalitne zameranou výučbou a adekvátnym prístupom zo strany škôlky ASOBI výrazne napomôcť k ich zvýšenej gramotnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PREDŠKOLSKÝ PROGRAM JIAS v škôlke ASOBI

V škôlke ASOBI poskytujeme deťom, ktoré majú aj neuro-fyziologické príčiny kombináciu metódy JIAS – Školský program s metódou INPP – Školský program.  Navzájom sa tieto metódy dopĺňajú, nepôsobia rušivo, kontraproduktívne, ani nezaťažujú dieťa viac, než by bolo žiaduce.

Školský program JIAS je prispôsobený potrebám mladších detí vo veku od 4-6 rokov. Využíva len štandardné , teda neindividualizované skladby, ktoré sú neutrálne, teda bez špecificky zdôraznenej stimulácie pravého, alebo ľavého ucha a frekvenčne sa pohybujú v strednom rozsahu spektra, ktoré zachytáva ľudské ucho. Využitím len troch skladieb sa zabezpečí, že pracovníci škôlky ASOBI, ktorí dohliadajú na realizáciu a organizáciu programu na dennej báze, budú mať jednoduché a jednoznačné inštrukcie, ktoré majú nasledovať. Zaručuje to tiež, že pomerne malé deti dostanú len miernu a primeranú stimuláciu, ktorá by nemala spôsobiť žiadne nežiaduce prejavy. Trvanie celého programu je odhadované na cca 24 týždňov

Sluchový program je aplikovaný každý školský deň, pričom dieťa vždy počúva skladbu prislúchajúcu danému dňu. Skladby majú trvanie spravidla 10 minút počas oddychu. Po vypočutí skladby dieťa pokračuje plynule v učebnom procese.

Dieťa by počúva v tichej miestnosti, ideálne vždy v približne rovnaký čas a na rovnakom mieste. V ideálnom prípade by mali deti len pokojne sedieť a počúvať, mladšie deti budú možno potrebovať robiť pokojné tiché aktivity ako navliekanie korálok, alebo skladaním puzzle.

 

Technické vybavenie potrebné pre aplikáciu programu:

– CD prehrávač

– slúchadlá

– špeciálne JIAS CD

 

zdroj: www.avare.sk, www.jias.sk