Hra ASOBi


Deprecated: Funkcia wp_make_content_images_responsive sa od verzie 5.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_filter_content_tags(). in /data/web/virtuals/132041/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 5381

ASOBI znamená HRA.

 

Hra v sebe zahŕňa telesný, sociálny, emocionálny, vzdelávací vývin a predovšetkým vývin jazykových schopností (Van Tatenhove, Kovach, 2006).

 

Hra je považovaná za dominantnú vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností u dieťaťa (Butterfield, 1994).

 

Hra dieťa prirodzene motivuje (Fewel a Kaminski in Butterfield, 1994).

 

Hra je spontánna, dobrovoľná a sama sa vytvárajúca aktivita zahŕňajúca v sebe radosť a poskytujúca sociálny základ pre vývin jazykových schopností (McCord, 1995).

 

Mnoho štúdií potvrdilo paralelu medzi vývinom hry a jazykovými schopnosťami, čím podporili prístup ich aplikovania u detí s vývinovým oneskorením (Westby in Butterfield, 1994).

 

Hra podporuje kognitívny (poznávací) vývin a vývin jazykových schopností (Bruner in Butterfield, 1994).

 

Na hru by sme sa mali pozerať ako na štruktúrovaný spôsob podporovania vývinu jazykových schopností (Fewel a Kaminski, McCune-Nicholich a Carol, Westby (in Butterfield, 1994).