Hra ASOBi

Hra v sebe zahŕňa telesný, sociálny, emocionálny, vzdelávací vývin a predovšetkým vývin jazykových schopností (Van Tatenhove, Kovach, 2006).

Hra je považovaná za dominantnú vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností u dieťaťa (Butterfield, 1994).

Hra dieťa prirodzene motivuje (Fewel a Kaminski in Butterfield, 1994).

Hra je spontánna, dobrovoľná a sama sa vytvárajúca aktivita zahŕňajúca v sebe radosť a poskytujúca sociálny základ pre vývin jazykových schopností (McCord, 1995).

Mnoho štúdií potvrdilo paralelu medzi vývinom hry a jazykovými schopnosťami, čím podporili prístup ich aplikovania u detí s vývinovým oneskorením (Westby in Butterfield, 1994).

Hra podporuje kognitívny (poznávací) vývin a vývin jazykových schopností (Bruner in Butterfield, 1994).

Na hru by sme sa mali pozerať ako na štruktúrovaný spôsob podporovania vývinu jazykových schopností (Fewel a Kaminski, McCune-Nicholich a Carol, Westby (in Butterfield, 1994).