Škôlka ASOBI

Vitajte v našej škôlke

• Tá najlepšia pre vaše deti •

V škôlke ASOBI kladieme veľký dôraz na dramatizáciu a pravidelné návštevy kultúrnych podujatí z dôvodu rozvíjania slovnej zásoby, stimulácie pragmatickej roviny a z dôvodu celkového priaznivého vývinu osobnosti dieťaťa.

V predškolskom období sa u dieťaťa utvárajú základy jazykovej správnosti a kultúry reči a v tomto období sú aj najpriaznivejšie predpoklady zvládnuť jazyk v jeho spisovnej podobe.

Dieťa, ktoré nehovorí, alebo hovorí nezrozumiteľne, je v nevýhode a je preň frustrujúce, že mu jeho okolie nerozumie. Dieťa s poruchou reči môže byť dospelými, alebo inými deťmi podceňované, hodnotené ako podpriemerné alebo vývinovo oneskorené.

Z uvedeného vyplýva, že prípadný čo i len malý rečový handicap môže dieťaťu prinášať rad problémov v sociálnej interakcii, ovplyvňovať vývin osobnosti, učenie sa, neskôr i profesijnú orientáciu a uplatnenie sa v spoločnosti.
Image welcome
Image welcome

Vzdelávanie

ASOBI znamená po japonsky „hra“. Hra poskytuje dieťaťu sociálny základ pre vývin jazykových a rozumových schopností. Je považovaná za dominantnú vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností a jej výhodou je, že dieťa prirodzene motivuje. ASOBI vychádza z myšlienky kombinácie a stimulácie neuromotorického a psychomotorického vývinu dieťaťa, t.j. stimulácia hrubej motoriky, jemnej motoriky, oromotoriky a stimulácie vestibulárneho systému.

Individuálny prístup

Rodičia v škôlke ASOBI dostávajú od pedagógov a logopédov metodický materiál, v ktorý môžu rodičia využiť na prácu s deťmi počas víkendu. Rodičia tak môžu nadviazať na preberané témy aj v domácom prostredí aj z logopedického aj zo špeciálno – pedagogického hľadiska. Neoddeliteľnou súčasťou programu ASOBI je aj individuálna klinicko-logopedická terapia /zohľadnujúc psychohygienu dieťaťa/, metodické listy (návrh, odporúčanie, popis terapie) a pravidelné poradenstvo a konzultácie logopéda s rodičmi dieťaťa .

Prostredie

Škôlka ASOBI je novopostavená, priamo pre nás naprojektovaná škôlka, skolaudovaná v roku 2015. Spĺňa všetky požiadavky hygienické aj bezpečnostné, na zariadenie tohto typu. Má dve priestranné triedy, jedáleň, dve šatne, dve kúpeľne, kuchyňu, priestory pre personál a logopedickú ambulanciu. Keďže súčasťou denného programu ASOBI je aj pobyt vonku, hry detí v exteriéry prebiehajú na novozrekonštruovanom detskom ihrisku, ktoré spĺňa hygienické a bezpečnostné kritéria hneď pri budove nášho zariadenia.

Pustiť video

Hra a reč

S láskou k deťom

Hru považujeme za spontánnu a dobrovoľnú aktivitu, ktorá v sebe zahŕňa radosť a zároveň poskytuje sociálny základ pre vývin rečových schopností dieťaťa.